Политика за поверителност

Тази Политика за поверителност има за цел да Ви информира какви Ваши лични данни се събират при използване на https://universal-k.com, с каква цел се използват и какви са Вашите права, свързани със защита на личните Ви данни.
В качеството си на администратор на лични данни, УНИВЕРСАЛ К ООД има право да събира и обработва лични данни на потребителите, предоставени чрез сайта, електронна поща или друг начин, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27.04.2016г. относно защита на личните данни и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Каква лична информация се събира от сайта и за какви цели се използва?
Сайтът събира следната информация за потребителите си:
– име, фамилия, телефон, електронна поща, когато изпращате запитвания чрез определенaта в сайта контактна форма;
– IP адрес, когато разглеждате съдържанието или използвате сайта;
– Бисквитки за идентифициране на браузъра или устройството, което използвате.

УНИВЕРСАЛ К ООД обработва личните Ви данни законосъобразно и добросъвестно след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за конкретните цели.
С попълването и изпращането на определенaта в сайта контактна форма, Вие потвърждавате своето съгласие за обработването на Вашите лични данни. Предоставената от Вас лична информация ние използваме за осъществаване на дейността си и за да имаме обратна връзка с Вас. По този начин ще можем да отговорим коректно на запитването Ви и да получавате информация за продуктите и услугите, които предлагаме, промоционални оферти, новини, дейности, престоящи събития и др.
УНИВЕРСАЛ К ООД се ангажира да запази поверителността на Вашите лични данни.

Срокът на обработване на предоставените от Вас лични данни е 1 година, ако не сте клиенти на УНИВЕРСАЛ К ООД, и 5 години, ако сте наши клиенти.

Права на потребителите, предоставили личните си данни чрез сайта
Имате право да получите потвърждение дали и какви Ваши лични данни се обработват.
Вие имате право, по всяко време, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за посочените по-горе цели, като изпратите имейл на office@universal-k.com или с писмено заявление, подписано и изпратено от Вас на адрес за кореспонденция на УНИВЕРСАЛ К ООД: София 1750, кв. Полигона, ул. „Петър Протич” 31.
Имате право на достъп и право да искате от УНИВЕРСАЛ К ООД коригиране, изтриване и ограничение на обработването на Вашите лични данни с писмено искане по начина, посочен по-горе.
УНИВЕРСАЛ К ООД не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните.

Мерки за ефективна защита на обработваните лични данни от УНИВЕРСАЛ К ООД
В качеството си на администратор на лични данни, УНИВЕРСАЛ К ООД се ангажира с целия процес по опазване на личните данни, предоставени от потребителите на сайта, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27.04.2016г. (GDPR) и на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
С Вътрешни правила на УНИВЕРСАЛ К ООД за мерките за защита на личните данни, приети с Решение от 25.05.2018г., са въведени мерки за ефективна защита на обработваните лични данни и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в Регламент 2016/679.
Информация за мерките за защита на личните данни на УНИВЕРСАЛ К ООД може да получите с писмено искане по начина, посочен по-горе.

Промяна и допълване на Политиката за поверителност
Политиката за поверителност на УНИВЕРСАЛ К ООД може да бъде променяна и актуализирана с оглед привеждането ѝ в съответствие на българското и задължителното за прилагане в Р България право на Европейския съюз, както и в случаите на промени в дейността на дружеството.
Настоящата Политика за поверителност е изготвена и утвърдена на 25.05.2018г.