Условия за ползване

Сайтът https://universal-k.com е собственост на УНИВЕРСАЛ К ООД и съдържанието му е предмет на авторско право с всички запазени права по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права.
С достъпа до сайта на УНИВЕРСАЛ К ООД и неговото използване, ние приемаме, че сте съгласни и приемате безусловно и без ограничения нашите правила и условия за ползване.
Ако не сте съгласни с нашите условия, моля, не използвайте този сайт.

Съдържащите се в сайта наименования на продукти и услуги, термини, компании и други могат да са запазени търговски марки или търговски наименования на съответните им собственици. От правото Ви на достъп до този сайт не следва предоставяне (косвено или по друг начин) на лиценз или право на ползване на която и да е марка, без предварително писмено съгласие на УНИВЕРСАЛ К или на съответния собственик.

Освобождаване от отговорност
УНИВЕРСАЛ К ООД не гарантира, че информацията в този сайт, както и в други интернет страници, достъпни чрез линковете в този сайт, е точна, пълна и актуална.
УНИВЕРСАЛ К ООД не носи отговорност за преки, косвени или случайни вреди вследствие на използването или на невъзможността за ползване на сайта, използването на документи и информация, достъпни чрез линковете в този сайт.
УНИВЕРСАЛ К ООД не гарантира непрекъснат и безпроблемен достъп до или ползване на сайта.
УНИВЕРСАЛ К ООД не носи отговорност за технически проблеми или загуба на информация, свързани с достъпа до или ползването на сайта, технически фактори или злонамерена външна намеса.
УНИВЕРСАЛ К ООД не носи отговорност за съдържанието, защита на личните данни и сигурността на интернет страниците, достъпни чрез линковете в този сайт.

Права и ограничения за използване на сайта
Потребителят изрично се съгласява да използва сайта изцяло на свой риск и не търси отговорност от УНИВЕРСАЛ К ООД за вреди, настъпили в резултат на ползването на сайта.
Потребителят има право да използва информацията, публикувана на сайта, само за нетърговски и лични цели, при спазване на условията, свързани с авторски и други права на собственост върху съдържанието на сайта.
Потребителят няма право да променя, възпроизвежда, копира, публикува или разпространява съдържанието на сайта под каквато и да е форма и за каквито и да е цели.
Потребителят няма право да използва и разпространява информация от сайта без изрично писмено съгласие на УНИВЕРСАЛ К ООД.

Защита на личните данни
В качеството си на администратор на лични данни, УНИВЕРСАЛ К ООД има право да събира и обработва личните данни, предоставени от потребителите на сайта, и се ангажира с целия процес по защита на личните данни при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27.04.2016г. (GDPR) и на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
За да се информирате какви Ваши лични данни се събират при използване на www.universal-k.com, с каква цел се използват и какви са Вашите права, свързани със защита на личните Ви данни, моля вижте ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ на УНИВЕРСАЛ К ООД, публикувана на сайта.

УНИВЕРСАЛ К ООД си запазва правото по всяко време да променя съдържанието и Условията за ползване на сайта без предварително уведомление.

Условията за ползване на сайта са подчинени на действащото законодателство в Р България.
За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.